top of page

STANOVY

STANOVY

Českého centra Mezinárodního PEN klubu

 

Článek I.

Název, charakteristika, účel a poslání

 

České centrum Mezinárodního PEN klubu (dále PEN klub) se sídlem v Praze je samostatnou součástí PEN International – světového sdružení spisovatelů, vydavatelů, překladatelů, literárních teoretiků, kritiků, publicistů (v původní anglické zkratce PEN = poets, playwrights, editors, essayists, novelists).

Účelem PEN klubu je být společenským střediskem pro literární tvůrce v širokém slova smyslu, napomáhat vzájemným stykům a spolupráci mezi jednotlivci

i podobnými sdruženími doma i v zahraničí.

K tomu účelu zřizuje vlastní pracovní a společenské prostory, v nichž převážně provozuje svou činnost, pořádá literární představení, přednášky, diskuse, výstavy a jiné programy pro širší publikum.

PEN klub vyvíjí činnost na celém území České republiky.

Posláním PEN klubu je plnění zásad Charty Mezinárodního PEN klubu (PEN Charter), která prohlašuje, že literatura musí vždy zůstat prostředkem vzájemného dorozumění mezi národy, že umělecká díla jsou dědictvím celého lidstva a nesmějí být vystavována ohrožení za žádných okolností. Členové PEN klubu se proto zavazují napomáhat odstraňování rasové, třídní a národnostní nenávisti, bránit všem formám potlačování svobody slova ve světě, vystupovat proti takovým formám zneužití svobody tisku, jakými jsou šíření lživých informací, záměrné podvádění a zkreslování skutečnosti ve prospěch osobních či politických cílů.

K uctění památky svého zakládajícího člena a prvního předsedy uděluje PEN klub každý sudý rok Cenu Karla Čapka za vynikající díla domácího i zahraničního slovesného umění. V lichém roce může udělit Cenu PEN klubu „Vlastní cestou“.

 

Článek II.

Členství

 

Členy PEN klubu se mohou stát slovesní tvůrci (viz čl. I), kteří vykazují významnou a uznávanou tvorbu ve svých oborech.

O přijetí nového člena rozhoduje výbor PEN klubu, který důvody zamítnutí žádosti o členství nesděluje.

Členy PEN klubu se mohou stát i členové jiných center Mezinárodního PEN klubu.

K přijetí je třeba podat písemnou přihlášku se jménem, adresou a kvalifikací kandidáta a s písemným doporučením nejméně dvou členů klubu.

Výbor PEN klubu má právo vyzvat k členství významné spisovatele, vydavatele, překladatele, literární teoretiky, kritiky, publicisty, ač oni sami řádnou přihlášku nepodali.

Kandidát je přijat za člena většinou hlasů členů výboru účastnících se schůze výboru. Jestliže přijat není, může podat po roce novou přihlášku, podpořenou doporučením dvou jiných členů.

Členství v PEN klubu zaniká úmrtím, vyloučením, vyškrtnutím pro neplacení příspěvků, vystoupením na vlastní žádost.

PEN klub vede kartotéku členů, do které jsou zařazováni nově přijatí členové a z níž jsou vyřazováni členové, jejichž členství zaniklo. Seznam členů je sdělován veřejnosti prostřednictvím webových stránek PEN klubu; zveřejňována nejsou jména těch členů, kteří si to vymínili.

 

Článek III.

Práva a povinnosti členů

 

Členové PEN klubu jsou oprávněni využívat pro sebe i pro své hosty všechny jeho prostory a zařízení, jakož i výhody a požitky klubu přiznané a klubem poskytované. Avšak bez souhlasu výboru PEN klubu nejsou oprávněni užívat tyto prostory, zařízení a výhody ve prospěch jiného spolku, na jehož aktivitách se podílejí, nejedná-li se o spolek literárního zaměření, jehož činnost je v souladu s účelem a posláním PEN klubu.

Členové jsou povinni platit členské příspěvky, dbát o vážnost a čest PEN klubu a dodržovat zásady Charty Mezinárodního PEN klubu.

 

Článek IV.

Chování členů a smírčí soud

 

Usoudí-li výbor PEN klubu, že jednání některého člena poškozuje zájmy PEN klubu nebo poslání Mezinárodního PEN klubu, přičemž tento člen nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě po výzvě spolku, popřípadě nelze-li porušení členských povinností odčinit anebo způsobilo-li PEN klubu zvlášť závažnou újmu, má právo zbavit ho členství. Vyloučený člen má právo odvolat se k valné hromadě.

Veškeré spory mezi členy i spory mezi členy a výborem klubu řeší smírčí soud, složený z pěti členů, z nichž každá strana zvolí vždy dva. A tito čtyři posléze toho pátého, nestranného předsedu.

Smírčí soud rozhoduje s konečnou platností.

 

Článek V.

Členské příspěvky

 

Roční členské příspěvky stanoví valná hromada na návrh výboru. Jestliže člen nezaplatí svůj členský příspěvek do 30. června kalendářního roku a neučiní tak ani v přiměřené lhůtě, která je mu dána v dodatečné výzvě k zaplacení, jeho členství zaniká. O znovupřijetí může požádat až v příštím roce.

Členové, kteří dosáhli 80 let věku, platí počínaje následujícím kalendářním rokem příspěvek dobrovolně.

 

Článek VI.

Kolektivní členství

 

Kolektivními členy PEN klubu se mohou stát právnické osoby (například spolky), které svou činností přispívají k naplňování účelu a poslání PEN klubu, k rozvoji literatury a kultury, jejich rozšíření v národním i mezinárodním měřítku nebo k ochraně zájmů a spolupráci literárních tvůrců v širokém slova smyslu (viz článek I.).

Kolektivní členy zastupují v PEN klubu jejich statutární orgány, ledaže si samy určily (na základě plné moci) jiného zástupce.

Kolektivní členové platí roční členské příspěvky ve výši dvojnásobku příspěvku stanoveného pro individuální členy (viz článek V.). Dobrovolně mohou nad to se souhlasem výboru PEN klubu platit mimořádný členský příspěvek ve výši podle svého uvážení.

Pro přijímání kolektivních členů a pro zánik jejich členství se použijí ustanovení článků II. a IV. obdobně.

 

Článek VII.

Čestné členství

 

Čestnými členy PEN klubu se mohou stát zejména význační zahraniční, ve svých zemích pronásledovaní spisovatelé, i vynikající osobnosti české a světové kultury, podporující Chartu Mezinárodního PEN klubu.

Čestní členové neplatí členský příspěvek a mají v záležitostech PEN klubu jen poradní hlas. Pro jejich přijímání se použijí ustanovení článku II. obdobně.

 

Článek VIII.

Výbor a statutární orgány

 

Správu záležitostí PEN klubu, pokud nespadají do kompetence valné hromady, vykonává devítičlenný výbor, zvolený valnou hromadou na dobu tří let.

Je-li více kandidátů, kteří ve volbách získali hlasy, než je počet míst ve výboru, zvolí valná hromada na stejnou dobu i náhradníky výboru, a to až do celkového počtu pěti, přičemž o tom, kdo se stane členem a kdo náhradníkem, rozhoduje pořadí podle počtu obdržených hlasů.

Před uplynutím svého funkčního období je výbor povinen předložit valné hromadě k volbě nejméně 12 kandidátů nového výboru, přičemž může použít návrhů členských i svých.

Výbor si ze svého středu volí předsedu a dva místopředsedy, kteří tvoří statutární orgán PEN klubu. Dále může určit (jmenovat) další funkcionáře, např. tajemníka.

Statutárním orgánem PEN klubu, který je oprávněn jednat a podepisovat samostatně ve všech organizačních věcech a dále ve věcech ekonomických do celkové výše nákladu či závazku 100.000 Kč, je předseda PEN klubu. Oba místopředsedové mohou v těchto věcech jednat a podepisovat pouze společně. Předseda PEN klubu může také se souhlasem výboru pověřit (na základě plné moci) k jednotlivým úkonům pověřeného zástupce.

Výbor je usnášení schopný za přítomnosti nejméně pěti členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, za jeho nepřítomnosti hlas předsedajícího místopředsedy nebo člena.

Výbor může konat svou schůzi distančně s využitím technických prostředků komunikace na dálku (videokonferenční nebo telekonferenční zařízení), případně kombinací prezenčního zasedání a využití technických prostředků komunikace na dálku.

Nezúčastní-li se člen výboru tří po sobě následujících schůzí bez vysvětlení, je zbaven členství ve výboru a nahrazen do konce funkčního období výboru tím ze zbývajících náhradníků výboru, který získal nejvíce hlasů na valné hromadě a členství ve výboru přijme. Není-li náhradníků výboru, rozhodne výbor o svém doplnění kooptací na období do nejbližší valné hromady. Pokud člen výboru odstoupí z vlastního rozhodnutí nebo jeho členství v PEN klubu zanikne, postupuje se při doplňování výboru stejně.

V případě potřeby může výbor ze svého středu utvořit pracovní skupiny pro řešení jednotlivých problémů, případně utvořit příslušnou komisi i z řad dalších členů klubu. Tyto pracovní skupiny a komise podléhají výboru a jsou mu odpovědné.

 

Článek IX.

Kontrolní komise

 

Na řádné vedení záležitostí PEN klubu a na to, že je jeho činnost vykonávána v souladu s těmito stanovami a právními předpisy, dohlíží kontrolní komise. Zjistí-li komise nedostatky, upozorní na ně výbor.

Pověřený člen kontrolní komise může v rozsahu působnosti komise nahlížet do dokladů spolku a požadovat od výboru, statutárních orgánů a zaměstnanců PEN klubu vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

Kontrolní komise má tři členy a volí ji valná hromada na dobu tří let.

 

Článek X.

Valná hromada

 

Valná hromada je nejvyšší orgán PEN klubu. Výbor ji svolává nejméně jednou v průběhu kalendářního roku (zpravidla ve II. čtvrtletí) písemným pozváním všech členů PEN klubu, rozeslaným obvykle elektronickou poštou, a to alespoň dva týdny před datem konání.

Valná hromada posuzuje výroční zprávu o činnosti výboru a klubu včetně zprávy o hospodaření PEN klubu. Hlasuje o jejím schválení. Rozhoduje o změnách stanov a o nabytí nebo zcizení nemovitého majetku. Vydává usnesení a v každém třetím roce svého působení volí nový výbor a kontrolní komisi.

Členové PEN klubu volí výbor na valné hromadě tajnou volbou přítomných, popřípadě korespondenční volbou nepřítomných členů. Kromě členů výboru mohou být stejnou volbou určeni náhradníci výboru (viz článek VIII.).

Korespondenční volba probíhá písemně, není ani tajná, ani aklamativní, je neveřejná. Tyto volební hlasy má k dispozici pouze volební komise valné hromady, která dohlíží, aby po vyhodnocení voleb byly z elektronické pošty vymazány a v sekretariátu archivovány společně s korespondenčními hlasy doručenými v listinné formě jako důvěrný dokument do příští volby.

Kontrolní komisi volí členové PEN klubu na valné hromadě obdobně.

Valná hromada je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů přítomných v době usnášení; každý člen (i kolektivní) má jeden hlas, k hlasům čestných členů se nepřihlíží.

Není-li valná hromada usnášení schopná, může statutární orgán PEN klubu nebo ten, kdo ji svolal, svolat ve lhůtě patnácti dnů náhradní valnou hromadu. Ta se musí uskutečnit do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána předešlá valná hromada, může jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předešlé valné hromady a z pozvánky musí být zřejmé, že jde o náhradní valnou hromadu.

Náhradní valná hromada je způsobilá usnášet se za účasti libovolného počtu členů.

 

Článek XI.

Publikační činnost

 

PEN klub spolupracuje s Mezinárodním PEN klubem na vydávání publikací propagujících českou literaturu nebo jinak přispívajících k mezinárodní kulturní spolupráci. O účasti na vydávání časopiseckých i knižních publikací rozhoduje výbor PEN klubu.

 

Článek XII.

Majetek a způsob jeho užívání

 

PEN klub nabývá majetek z členských příspěvků, z výtěžku kulturních pořadů, které pořádá, ze sponzorských podpor, z dotací z veřejných prostředků, z příspěvků jiných kulturních center doma i v zahraničí, z výnosů vlastního majetku a z darů a dalších zdrojů, podporujících jeho činnost.

PEN klub vlastní kromě základního majetku i majetek inventární, tj. veškerý majetek movitý. Je vlastníkem nemovitosti, Domu bratří Čapků v Budislavi u Litomyšle, jemuž byl Ministerstvem kultury ČR přiznán statut kulturní památky (rozhodnutí o prohlášení památkou č. 8100/2000 z 8. 6. 2000).

 

Článek XIII.

Rozpuštění

 

PEN klub se rozpustí, jestliže o tom rozhodne valná hromada, k tomu účelu zvlášť svolaná. S rozpuštěním musí souhlasit alespoň nadpoloviční většina všech řádných členů. Tato valná hromada rovněž rozhodne o tom, jak naložit s majetkem klubu.

 

Článek XIV.

Záležitosti stanovami neupravené

 

Záležitosti těmito stanovami neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména §§ 214–302 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek XV.

Přijetí stanov

 

Tyto stanovy byly přijaty valnou hromadou PEN klubu dne 17. 5. 2023.

bottom of page